Διαγωνισμός

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/06/2024 10:54
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/06/2024 10:54
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/06/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
3106
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
15608/11-6-24 ΣΧΕΤ 15607/11-6-24
Αριθμός Απόφασης:
38/21-12-23 ΘΕΜΑ 45
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 

Χοιρινή Μπριζόλα νωπή, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300 ΚΙΛΑ


   Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  38/21-12-2023   ΘΕΜΑ 45 ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ

Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

ΚΡΕΑΤΑ

Τα νωπά κρέατα θα πρέπει να πληρούν όλους του όρους υγιεινής και καταλληλότητας της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (σφαγή, συντήρηση, διανομή, μεταφορά),σύμφωνα με τους κανονισμούς 853/2004 ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ και τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών. Ειδικότερα :

       Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις νωπών κρεάτων πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007.  

       Τα προσφερόμενα κρέατα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κ.Τ.Π.:

-να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά.  

-κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δε θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανώτερη των 4-5 C και οξύτητα (ΡΗ) μεταξύ 4-5,8.

-να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές.

-να μην έχουν λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα νωπά κρέατα και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα  επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα του ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων νωπών κρεάτων.

 

 

Τα είδη των τεμαχίων του σφάγιου θα παραδίδονται ολόκληρα  προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώριση αυτών από την επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων κ.τ.λ.

Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά  συσκευασμένα τεμάχια της ίδιας κατηγορίας πρέπει να συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια.

Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με αντοχή στη διάρρηξη κυματοειδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa και θα είναι καθαρού βάρους περιεχομένου, περίπου 25 kg.

Επίσης πρέπει πάνω στο χαρτοκιβώτιο να υπάρχει ετικέτα κατάλληλη για τρόφιμα όπου θα αναγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΕΚ 1760/2000, του κανονισμού(Ε.Κ.) αριθμ. 510/2006, του κανονισμού της ΕΕ (αριθμ 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 2013 τα εξής:

1.Η περιγραφή του σφαγίου(νεαρό ζώο 8-12 μηνών).

2. Η χώρα καταγωγής.

3. Η χώρα   εκτροφής.

4. Η χώρα σφαγής.

5. Ο κωδικός του σφαγίου(πλην του χοιρινού).

6.Ο αριθμός έγκρισης του σφαγίου.

7.Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού.

8. Η ημερομηνία σφαγής.

9. Η ταξινόμηση του ζώου

10. το καθαρό βάρος του περιεχομένου

11.Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του.

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση , δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας , εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το Τμήμα Εμπορίου  ότι το παραγγελθέν είδος δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο, Ίδρυμα , κ.λπ. για την έλλειψη του είδους ώστε να δοθεί χρόνος της αλλαγής  του συσσιτίου.

-Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται από τον προμηθευτή με κατάλληλο μεταφορικό μέσο το οποίο θα διαθέτει άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα :

 

 

 

 

ΧΟΙΡΙΝΑ

Καρέ μηρός – καρέ μπριζόλες με οστά ή χωρίς οστά με εξωτερικό λίπος πάχους (2) δύο χιλιοστών, να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο(άδεια λειτουργίας από την

 

Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού και συσκευασίας νωπού κρέατος και να πληρούν όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ : ΔΕΥΤΕΡΑ –ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΜΕΧΡΙ 8:30 Π.Μ.

 

 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των ( 1,999  € )  χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ  περίπου συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13 %.

 

Υπό Προμήθεια Είδη