Διαγωνισμός

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/06/2024 13:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2024 13:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/06/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3105
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
15534/10-6-24 ΣΧΕΤ 15519/10-6-24
Αριθμός Απόφασης:
38/21-12-23 ΘΕΜΑ 45
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 

Κοτόπουλο  σνίτσελ , ποσότητα 100 κιλά.
Κοτόπουλο ρολό, ποσότητα 30 κιλά 
 

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  38/21-12-2023   ΘΕΜΑ 45 ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

 

Τα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να πληρούν όλους του όρους υγιεινής και καταλληλότητας της ισχύουσας εθνικής και

 κοινοτικής   νομοθεσίας (σφαγή, συντήρηση, διανομή, μεταφορά), σύμφωνα με τους κανονισμούς

853/2004 ΕΕ,854/2004 ΕΕ και 2073/2006 ΕΕ και τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών.

Ειδικότερα :

       Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις νωπών κρεάτων πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007.

       Τα προσφερόμενα κοτόπουλα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κ.Τ.Π.:

-να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά.  

-κατά τον χρόνο παράδοσης στις αποθήκες δε θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανώτερη των 4-5 C και οξύτητα (ΡΗ) μεταξύ 4-5,8.

-να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές.

-να μην έχουν λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα νωπά κοτόπουλα και να παρέχει στην παραλαμβάνουσα  επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα του ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων νωπών κοτόπουλων.

 

Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά  συσκευασμένα τεμάχια της ίδιας κατηγορίας πρέπει να συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια.

Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με αντοχή στη διάρρηξη κυματοειδούς χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa και θα είναι καθαρού βάρους περιεχομένου, περίπου 25 kg.

Επίσης πρέπει πάνω στο χαρτοκιβώτιο να υπάρχει ετικέτα κατάλληλη για τρόφιμα όπου θα αναγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΕΚ 1760/2000, του κανονισμού(Ε.Κ.) αριθμ. 510/2006, του κανονισμού της ΕΕ (αριθμ 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 2013 τα εξής:

1. Η χώρα καταγωγής.

2. Η χώρα   εκτροφής.

3. Η χώρα σφαγής.

4. Ο κωδικός του σφαγίου.

5.Ο αριθμός έγκρισης του σφαγίου.

6.Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού.

7. Η ημερομηνία σφαγής.

8. Η ταξινόμηση του ζώου

9. το καθαρό βάρος του περιεχομένου

10.Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του.

Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση , δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας , εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση από το Τμήμα Εμπορίου  ότι το παραγγελθέν είδος δεν υπάρχει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής οφείλει πριν την προσκόμιση της βεβαίωσης να ενημερώσει το Νοσοκομείο, Ίδρυμα , κ.λπ. για την έλλειψη του είδους ώστε να δοθεί χρόνος της αλλαγής  του συσσιτίου.

-Τα νωπά κοτόπουλα  θα παραδίδονται από τον προμηθευτή με κατάλληλο μεταφορικό μέσο το οποίο θα διαθέτει άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα :

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

     - Το σφαγείο νωπών κοτόπουλων πρέπει να διαθέτει απαραίτητα άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ και αντίγραφο να μας προσκομισθεί από τον προμηθευτή .

      Τα τεμαχισμένα κοτόπουλα (στήθος, μπούτι)   που χρειάζεται το   Νοσοκομείο  να προέρχονται  από νωπά ολόκληρα κοτόπουλα τύπου Α 65% αερόψυκτα, βάρους των 1200 gr

 

– 1300 gr και τα νωπά μπούτια να είναι βάρους 300-350 gr. Θα πρέπει να διανέμονται  σε ομαδική συσκευασία τυποποίησης σε χαρτοκιβώτιο με σελοφάν και να προέρχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο (άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) τεμαχισμού κρέατος και να φέρουν όλες τις ενδείξεις. Η μεταφορά από τον προμηθευτή θα γίνεται με κατάλληλο μεταφορικό μέσο το οποίο θα διαθέτει άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία .

           Τα χορηγούμενα κοτόπουλα να έχουν εκτραφεί  με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιείται από κρατικό φορέα (AGROCEPT), να είναι πάντα πρώτης κατηγορίας,  καθαρά – χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης, θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα ( 1.000,00 € )  χίλια ευρώ  περίπου συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13 %.

 

 

Υπό Προμήθεια Είδη