Διαγωνισμός

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/06/2024 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2024 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/06/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
3103
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
15532/10-6-24 ΣΧΕΤ 15527/10-6-24
Αριθμός Απόφασης:
38/21-12-23 ΘΕΜΑ 45
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 

  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΝΩΠΑ ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1000 ΚΙΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ

 

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  38/21-12-2023  ΘΕΜΑ 45 ο   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

         Τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης (οπωρολαχανικά) θα πρέπει να είναι φρέσκα(το ανώτερο τριών ημερών- για τα οπωρολαχανικά εποχής),  α΄ ποιότητας προσφάτου συλλογής, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από χώματα, λάσπη, και κάθε άλλης ρύπανσης, ανόργανης ή οργανικής ύλης.

         Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι.

         Επιπλέον να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, προσβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να παρουσιάζουν αλλοίωση της συστάσεως ή των οργανοληπτικών χαρακτήρων. Να μην είναι προϊόντα από φυτά  ραντισμένα με φυτοφάρμακα (όπως παραθείο κ.τ.λ.), πρέπει να είναι συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών.

         Η συλλογή, η συντήρηση και η μεταφορά θα πρέπει να τηρούν όλους του όρους υγιεινής σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αγοράζει τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης (οπωρολαχανικά) απευθείας από παραγωγό, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει  Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή AGROSYSTEM.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ : ΔΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 7:00 π.μ. ΜΕΧΡΙ 8:30 π.μ.

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ  % ( ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ).

 

 
 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1999,00  €  (χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά

 ευρώ περίπου ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %

 

Υπό Προμήθεια Είδη