Διαγωνισμός

Υπηρεσίες που αφορούν την ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων-εξοπλισμού υπαρχόντων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργούν υπό την ευθύνη των Ν.Π.Δ.Δ. της 6ης ΥΠΕ

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Υπηρεσίες που αφορούν την ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων-εξοπλισμού υπαρχόντων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργούν υπό την ευθύνη των Ν.Π.Δ.Δ. της 6ης ΥΠΕ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
05/06/2024 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2024 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/07/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 30.350,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3098
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
9346 9347 9325 9346
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24REQ014760497
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΙΕ34690ΒΒ-Σ4Π 6ΝΚ54690ΒΒ-ΙΙ7 9ΕΨΟ4690ΒΒ-ΝΙΩ 68Λ34690ΒΒ-ΣΛ0 ΨΞ1Ω4690ΒΒ-Ν3Η
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
15121
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 14/15-5-2024(ΘΕΜΑ 20)
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φορολογική Ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Κωδικοί CPV

  • (45259900-6): Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων

Υπό Προμήθεια Είδη