Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/11/2022 12:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/11/2022 12:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/11/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2311
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26596/11-11-22 ΣΧΕΤ 26595 /11-11-22
Αριθμός Απόφασης:
25/21-7-22 ΘΕΜΑ 25
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 


 Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ 

ΑΡΙΘ.  25/21-7-22   ΘΕΜΑ 25ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις

 επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.    

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι  ευαλλοίωτα από

 μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον

καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική γλώσσα.

 Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού

 χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική τους

 Ονομασία.

Τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας .

 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

   Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη

συσκευασία οι εξής ενδείξεις:

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια.

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως επίσης

 και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα

 ¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από τη

 αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την

 έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 15523/2006 και με το άρθρο 6 του

ΕΚ υπ. αριθμό 852/2004.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. Η μεταφορά Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 ( ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του

Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία2-4ο C και θα φέρουν καταγραφικό

θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.

Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει  και να παραδίδει  στην

επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο Υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια

των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων, όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης. 

 

 

 

 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

        

Όσον αφορά τα σκληρά, ημίσκληρα και τα μαλακά τυριά θα πρέπει:

α)Το καθαρό βάρος τους να αναγράφεται στη συσκευασία, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή

β)Για τη φέτα, όσον αφορά τη συσκευασία τους θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον (2) δύο μήνες από την ημερομηνία παρασκευής και για τα σκληρά τυριά, όσον αφορά τη συσκευασία τους θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον (3) τρεις μήνες.

 γ)Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φiλμ που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ.

δ)Να  είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τον διαχωρισμό που γίνεται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων.

ε)Να παρουσιάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες ανάλογα με την κατηγορία και το είδος τους.

Η ωρίμανση των τυριών σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1.4, θα πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν θα είναι κατώτερη των + 10ο C και  με κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση.

 

ΚΑΣΕΡΙ

Ημίσκληρο τυρί, τύπου ΚΑΣΕΡΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ των 3 κιλών περίπου, πρώτης ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον Κ.Τ.Π.

Η ωρίμανση να έχει συμπληρώσει τους τρείς  τουλάχιστον μήνες.

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

Λίπος επί ξηρού 40% κατά ελάχιστον.

Υγρασία 45% το μέγιστον.

Χλωριούχο νάτριο 2% μέγιστον.

Ενεργό οξύτητα 5,1% - 5,4% p H.

            Σχήμα παραλληλεπίπεδο.

           Υφή συνεκτική, άνευ οπών, επικαλυμμένη με επιτρεπόμενες ύλες για τρόφιμα.

            Χρώμα  λευκοκίτρινο (αποκλειόμενων των κίτρινων τυριών).

 Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, αντιβιοτικών και συντηρητικών ουσιών στο τυρί.

                  ΡΊΓΑΝΗ

          Ρίγανη, από το φυτό ORIGANUM VULGARE L,

 

 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1999,00  €  (χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά

 ευρώ περίπου ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % .

 

Υπό Προμήθεια Είδη