Διαγωνισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΜΕΘ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΜΕΘ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/11/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/11/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/11/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 18.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2310
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0887.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011542873
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
9ΕΓΤ4690ΒΒ-ΔΛ5
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26575/2022
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 39/3-11-2022 (ΘΕΜΑ 10ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΜΕΘ, Μ.Τ.Ν.

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:

1. Φορολογική Ενημερότητα.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή του απόφαση πριν τη λήξη αυτής, για ένα (1) έτος ακόμη, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και το ίδιο ποσό. 

Κωδικοί CPV

  • (90920000-2): Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων

Υπό Προμήθεια Είδη