Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/11/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 20.112,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2309
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011543581
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
96ΟΣ4690ΒΒ-ΚΝΜ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26506/2022
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 39/3-11-2022 (ΘΕΜΑ 11ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φορολογική Ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Προσοχή: Μονάδα Μέτρησης είναι η Κάψουλα

Κωδικοί CPV

  • (33140000-3): Ιατρικά αναλώσιμα

Υπό Προμήθεια Είδη