Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/11/2022 09:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/11/2022 09:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2308
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26251/8-11-22 ΣΧΕΤ 26250/8-11-22
Αριθμός Απόφασης:
25/21-7-22 ΘΕΜΑ 25
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 

 
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ 

ΑΡΙΘ.  25/21-7-22   ΘΕΜΑ 25ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις

του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις

και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι

ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον

καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

Η ονομασία πώλησης πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής κατάστασης του τροφίμου ή της

ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί (π.χ. σε σκόνη, κατεψυγμένο, καπνιστό, ).Οι συσκευασίες να είναι

ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική γλώσσα.

      Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες

      ουσίες. Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του

      συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.  Όλα τα είδη να είναι

      επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία.

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

   Τα δε είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας

    κατανάλωσης. Όπως και στις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής

   συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

    Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές

    προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα

    αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας όσον

   αφορά τα είδη 3 έως και 12 της προκήρυξης και μέσα στο επόμενο 24ωρο τα είδη τροφίμων

     μη ειδικώς κατονομαζόμενα Το ίδιο ισχύει και για το Ξενώνα Ψυχαργώς.

ΌΣΠΡΙΑ :

  Τα όσπρια να είναι πρώτης ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, πρόσφατης εσοδείας, να πληρούν τους όρους

   του άρθρου 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ  του Κ.Τ.Π, να έχουν ξηραθεί, χωρίς αλλοιώσεις στον κόκκο.

  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως. Να μην έχουν πικρή ή ταγγή γεύση και να

   βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες κατά ανώτατο όριο. Να μη είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα με άλλους κόκκους

  σε ποσοστό πάνω από 0,5%.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

  Τα κατεψυγμένα είδη (όπως ψάρια, αρνί, οπωρολαχανικά κ.τ.λ.) θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας,

   επώνυμα συσκευασμένα καθαρισμένα και ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους

  υγιεινής κατά την διάρκεια της συντήρησης τους στον χώρο αποθήκευσης ,κατά την μεταφορά και την

  διανομή, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία

 λήξης του προϊόντος στη συσκευασία ( άρθρο 93  του Κώδικα τροφίμων – ποτών).

 Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις σε ότι αφορά την επιθεώρηση

, εισαγωγή, ζώνη αλίευσης, επεξεργασία, συντήρηση, τεμαχισμό, μεταφορά κ.λ.π. Το βάρος του κάθε

 κατεψυγμένου ψαριού  δεν θα είναι μικρότερο από 280 γραμμ.

  Όσον αφορά το κατεψυγμένο αρνί και την κατεψυγμένη γαλοπούλα θα πρέπει να προέρχονται από ζώα

  υγιή, να έχουν υποστεί το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό έλεγχο και να έχουν κριθεί

 κατάλληλα για κατανάλωση.     -

 ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

 

 

 

Υπό Προμήθεια Είδη