Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/11/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/11/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/11/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 17.197,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2307
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011495284
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΤΚΔ4690ΒΒ-ΝΛΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26254/2022
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 37/19-10-2022 (ΘΕΜΑ 15ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΕΘ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φορολογική Ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ :TO MHXAΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κωδικοί CPV

  • (33181520-3): Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών

Υπό Προμήθεια Είδη