Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/11/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/11/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/11/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 30.369,09 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2306
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011494756
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΥΠΛ4690ΒΒ-Φ48
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26253/2022
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 37/19-10-2022 (ΘΕΜΑ 14ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φορολογική Ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Κωδικοί CPV

  • (33157000-5): Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής

Υπό Προμήθεια Είδη