Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/07/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/07/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/08/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 12.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2165
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7131.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ010983299
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
Ψ66Υ4690ΒΒ-ΘΗΡ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17664/2022
Αριθμός Απόφασης:
25/21-7-2022 (ΘΕΜΑ 28ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φορολογική Ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Κωδικοί CPV

  • (39711100-0): Ψυγεία και καταψύκτες

Υπό Προμήθεια Είδη