Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
24/06/2022 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2022 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/07/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 12.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2085
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7131.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008836417
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
69ΙΞ4690ΒΒ-ΦΙ8
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14449/2022
Αριθμός Απόφασης:
23/24-6-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φορολογική Ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Κωδικοί CPV

  • (39711100-0): Ψυγεία και καταψύκτες

Υπό Προμήθεια Είδη