Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΝΩΠΑ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΝΩΠΑ)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/06/2022 09:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 09:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/06/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
2080
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14317/22-6-22 ΣΧΕΤ 14316/22-6-22
Αριθμός Απόφασης:
7/25-2-2021 ΘΕΜΑ 23ο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΝΩΠΑ ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1000 ΚΙΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ

 

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΛΗΓΕΙ  Η ΑΡΙΘΜ. 16079/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ 

ΑΡΙΘ.  7/25-2-2021  ΘΕΜΑ 23ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

         Τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης (οπωρολαχανικά) θα πρέπει να είναι φρέσκα(το ανώτερο τριών ημερών- για τα οπωρολαχανικά εποχής),  α΄ ποιότητας προσφάτου συλλογής, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από χώματα, λάσπη, και κάθε άλλης ρύπανσης, ανόργανης ή οργανικής ύλης.

         Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι.

         Επιπλέον να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, προσβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να παρουσιάζουν αλλοίωση της συστάσεως ή των οργανοληπτικών χαρακτήρων. Να μην είναι προϊόντα από φυτά  ραντισμένα με φυτοφάρμακα (όπως παραθείο κ.τ.λ.), πρέπει να είναι συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών.

         Η συλλογή, η συντήρηση και η μεταφορά θα πρέπει να τηρούν όλους του όρους υγιεινής σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αγοράζει τα νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης (οπωρολαχανικά) απευθείας από παραγωγό, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει  Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή AGROSYSTEM.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ : ΔΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΑΠΟ 7:00 π.μ. ΜΕΧΡΙ 8:30 π.μ.

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ  % ( ΕΠΙ ΤΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ).

 

 
Για την κάλυψη των αναγκών του τμημάτων του Νοσοκομείου λόγω ότι τελείωσε   στις 2/8/2021

 η ισχύς της  αριθ.  Σύμβασης  16079  με την εταιρεία ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  η οποία έχει

έναρξη  από 3/08/2011 και λήξη   02/08/2021 με ποσοστό έκπτωσης ΕΠΙ ΤΟΙΣ  % ( ΕΠΙ ΤΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ).

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα  (  1.999,00  €  ) χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ

περίπου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Υπό Προμήθεια Είδη