Διαγωνισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/06/2022 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/06/2022 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/06/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2076
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0887.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ010753795
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6Θ8Α4690ΒΒ-ΟΦΧ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14121/2022
Αριθμός Απόφασης:
20/14-6-2022(ΘΕΜΑ 28ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΜΤΝ (ΜΟΝ.ΤΕΧΝ.ΝΕΦΡΟΥ)

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:

1. Φορολογική Ενημερότητα.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή του απόφαση πριν τη λήξη αυτής, για ένα (1) έτος ακόμη, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και το ίδιο ποσό. 

Κωδικοί CPV

  • (90920000-2): Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων

Υπό Προμήθεια Είδη