Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/11/2021 11:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/11/2021 11:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/11/2021 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 3.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1780
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
25223/12-11-21 ΣΧΕΤ 25222 /12-11-21
Αριθμός Απόφασης:
7/25-2-2021 ΘΕΜΑ 23ο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.  7/25-2-2021  ΘΕΜΑ 23ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

  Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις

 επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.    

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι  ευαλλοίωτα από

 μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον

καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική γλώσσα.

 Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού

 χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική τους

 Ονομασία.

Τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας .

 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

   Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη

συσκευασία οι εξής ενδείξεις:

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια.

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως επίσης

 και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα

 ¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από τη

 αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την

 έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 15523/2006 και με το άρθρο 6 του

ΕΚ υπ. αριθμό 852/2004.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών

αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. Η μεταφορά Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 ( ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του

Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία2-4ο C και θα φέρουν καταγραφικό

θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.

Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει  και να παραδίδει  στην

επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο Υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια

των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων, όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης. 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

            Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί των προϊόντων, τα δε προϊόντα να έχουν παρασκευασθεί το περισσότερο πριν από τέσσερις (4) ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. 

           Στο εξωτερικό μέρος θα πρέπει  να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις Ν 3526/2007-ΦΕΚ 24/Α΄/9-2-2007:

         1. Το όνομα της επιχείρησης.

         2. Η διεύθυνση του αρτοποιείου.

         3.Το είδος ψωμιού η προϊόντος αρτοποιίας.

         4. Το καθαρό βάρος.

         5.Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος με ανεξίτηλη σφραγίδα.

         Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας, είτε σε ατομική είτε σε μαζική συσκευασία, τοποθετούνται μέσα σε κλειστά κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.   

    -Ο άρτος και οι φρυγανιές πρέπει να συσκευάζονται , αφού αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και  θα πρέπει να είναι σε συσκευασία των 500γρ.  Ως υλικά συσκευασίας τους  επιτρέπονται:

α)Χαρτί συσκευασίας(οποιαδήποτε μορφής και ποιότητας απλό, από αναγεννημένη κυτταρίνη –CELLOPHANE βλ. Άρθρο 24 του Κώδικα τροφίμων και ποτών .)

β)Αναγεννημένη κυτταρίνη  (σελοφάν).

γ)Πλαστικές ύλες από τις επιτρεπόμενες για συσκευασία τροφίμων. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων.

       Τα μεταφορικά μέσα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.          

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη