Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) του Γ. Ν. Άρτας

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) του Γ. Ν. Άρτας
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/11/2021 13:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/11/2021 13:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 2.666,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1774
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
0426.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009383934
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
Ψ0ΩΩ4690ΒΒ-6ΩΚ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
24959
Αριθμός Απόφασης:
33/16-9-2021 (θ-17ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:

1. Φορολογική Ενημερότητα.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

Κωδικοί CPV

  • (79212100-4): Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου

Υπό Προμήθεια Είδη